Privacybeleid

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van particulieren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), met de Organieke Wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (in het Spaans afgekort tot LOPDGDD), evenals dat wat niet in strijd is met de genoemde regelgeving, met de Organieke Wet 15/1999, over de bescherming van persoonsgegevens (in het Spaans afgekort tot LOPD) en zijn uitvoeringsbepalingen, en/of deze die in de toekomst vervangen of geactualiseerd worden.

Onze organisatie hecht veel belang aan de privacy van uw persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van onze diensten en worden op een rechtmatige, correcte en transparante manier verwerkt, waarbij een passende beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde en onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door toepassing van technische en organisatorische maatregelen.

Middels dit document willen wij u op transparante en correcte wijze alle benodigde informatie bieden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.

I.- VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

NAAM: EUROJAVEA, S.L.
CIF / NIF: B53282257
ADRES: PLAÇA PRESIDENT ADOLFO SUAREZ, 9, 03730 XABIA (ALICANTE)
TELEFOONNUMMER: 965794290
E-MAILADRES: contacto@eurojavea.com
AFGEVAARDIGDE GEGEVENSBESCHERMING: dpo@procoden.es

II.- ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1.- De verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen, tenzij dit zo is voorzien in de specifieke behandelingen.
2.- Eventueel kunnen de persoonsgegevens bij het contracteren van cloud computing diensten en/of diensten voor het verzenden van e-mail, berichten en andere gerelateerde IT-services worden:

– Overgedragen aan IT-bedrijven gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of,
– Overgedragen aan IT-bedrijven buiten de EER die onder de bescherming van het Privacy Shield vallen, zodat ze over adequate beschermingsmaatregelen beschikken om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. U kunt hierover meer te weten komen via deze link: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Eventueel aan overheden en andere instanties indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

III.- RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij elke specifieke verwerking van persoonsgegevens zullen wij u informeren over de rechtsgrond die dit legitimeert.

IV.- RECHTEN

RECHT VAN TOEGANG

Het is het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of zij al dan niet persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op de belanghebbende en, in een dergelijk geval, het recht op toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, de bewaartermijn of de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen, het bestaan ​​van het recht op het verzoeken van een rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of om de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de belanghebbende te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (“Agencia Española de Protección de Datos”, AEPD), het bestaan, indien van toepassing, van geautomatiseerde beslissingen, inclusief het opstellen van profielen, het recht om geïnformeerd te worden over de toegepaste passende garanties wanneer gegevens worden overgedragen aan derde landen.

RECHT OP RECTIFICATIE

Het is het recht op het verzoeken van een rectificatie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige gegevens aan te vullen. Er moet rekening mee worden gehouden dat wanneer u de persoonsgegevens aan ons verstrekt, via al de beschikbare kanalen, u garandeert dat deze correct en nauwkeurig zijn en dat u ermee instemt om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen daarvan. Daarom is elke schade als gevolg van het verstrekken van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de webformulieren uitsluitend de verantwoordelijkheid van de belanghebbende.

RECHT OP VERWIJDERING

Het is het recht op het verzoeken van de verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer ze, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier worden verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt. Er moet rekening mee worden gehouden dat verwijdering niet plaatsvindt wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims.

RECHT OP BEPERKING

Het is het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdelijk op te schorten of om ze langer te bewaren dan nodig is, indien u dit nodig acht.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Het is het recht om de door u gegeven toestemming, door “Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord” aan te vinken, op elk moment in te mogen trekken zoals gespecificeerd in de desbetreffende sectie “Uitoefening van rechten” of in de specifieke behandeling hiervan in commerciële berichten of de nieuwsbrief. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit recht niet van kracht gaat indien, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren en onderhouden van een overeenkomst, of voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims. Evenzo heeft de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat het geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de verkregen toestemming voorafgaand aan de intrekking.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Het is het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, te ontvangen en over te dragen aan een andere verantwoordelijke, zolang: de behandeling is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.

RECHT VAN BEZWAAR

Het is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. We zullen uw persoonsgegevens niet blijven verwerken tenzij we zwaarwegende legitieme redenen kunnen aantonen voor de behandeling die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier behandelen, kunt u contact met ons opnemen of heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (“Agencia Española de Protección de Datos”, AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

UITOEFENING VAN RECHTEN

U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het hierboven vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar contacto@eurojavea.com, waarbij u in beide gevallen een kopie van uw NIF/NIE/paspoort of een soortgelijk document moet bijvoegen.

V.- VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

ALGEMENE BEPALINGEN

De persoonsgegevens die in elk van de specifieke behandelingen worden gevraagd, zijn passend, relevant en beperkt tot hetgeen dat noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, en voldoen dus aan het principe van gegevensminimalisatie.

De gevraagde persoonsgegevens in elk van de specifieke behandelingen zijn strikt noodzakelijk, de weigering om deze te verstrekken zou impliceren dat de gevraagde dienst niet kan worden verleend.
Het verstrekken van de persoonsgegevens in elk van de specifieke behandelingen is in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering en instandhouding van een contract en in andere gevallen voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke.

CONTACTFORMULIER

Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het kanaliseren van verzoeken om informatie, suggesties en klachten van gebruikers of klanten.

De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming die is gegeven door “Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord” aan te vinken.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet langer worden verwerkt, zonder daarbij afbreuk te doen aan de uitoefening van de rechten die u als belanghebbende heeft.

Formulier commerciële berichten of nieuwsbrief – Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het beheren van onze nieuwsbrief abonnementen, inclusief het al dan niet verzenden van gepersonaliseerde informatie over onze producten of diensten via verschillende kanalen zoals telefoon, e-mail, SMS, apps voor mobiele apparaten, evenals soortgelijke processen. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit type gegevensverwerking de analyse van uw gebruikersprofiel kan inhouden om te bepalen wat uw voorkeuren zijn en u zo informatie te kunnen sturen die beter aansluit op uw interesses.

U kunt zich, afhankelijk van het gebruikte kanaal, op de volgende manier afmelden:

– E-mail: Via de desbetreffende link die u terugvindt in elk van de elektronische berichten of via een soortgelijke procedure vermeld in de commerciële berichten.
– WhatsApp (andere apps): U stuurt een verzoek om u uit te schrijven.
– SMS: U stuurt een verzoek om u uit te schrijven.

De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven door “Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord” aan te vinken op internet, via een papieren document of via e-mail.

Als WhatsApp het gebruikte kanaal is, dan moet er rekening mee worden gehouden dat de persoonsgegevens worden overgedragen aan WhatsApp Ireland Limited, dat zich binnen de EER bevindt.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt op de manier zoals beschreven in deze sectie.